Heltall --> INTERGER / BYTE(8 Bit)/ SBYTE(kan ha minus) / SHORT /LONG

    Flyttall --> DOUBLE / SINGLE

    Bolske verdier --> TRUE / FALSE

    Tekst --> STRING / CHAR(ett tegn) : Tekst må stå i hermetegn

 

Lager random tall mellom 1 og 5:

        Dim RandomClass As New Random()

        Dim test As Integer

        test = RandomClass.Next(1, 6)

        MessageBox.Show(CStr(test))

 

 Lager random tall mellom 1 og 6:

      Dim randomvalue As Integer

      Randomize()

      randomvalue = CInt(Math.Floor((6 - 1 + 1) * Rnd())) + 1

      MessageBox.Show(CStr(randomvalue))

 

 For å nullstille alle tekstbokser i VB, kall opp denne subrutinen:

    Sub nullstill()

        For Each Ctrl As Control In Me.Controls

            If TypeOf Ctrl Is TextBox Then

                CType(Ctrl, TextBox).Clear()

            End If

        Next

    End Sub

 

Lager tilfeldig desimaltall:

    Function lagTilfeldig2(ByVal min As Single, ByVal max As Single) As Single

        Dim tilfeldig As Single

        Randomize()

        tilfeldig = ((max - min) * Rnd()) + min 'lager tilfeldig desimal tall mellom max og min.

        tilfeldig = CSng(Math.Round(tilfeldig, 2)) 'gjør om "tilfeldig" til svar med 2 desimaler

        Return tilfeldig

    End Function

 

 

vbCrLf = Linje skift i VB

vbTab = Tabulatortegn i VB