I eksemplene i tabellen (høyre kolonne), brukes to tallvariabler med navn A og B 
And    A And B: Både A og B må være True for at uttrykket skal være True
Or   A Or B: Enten A eller B eller begge må være True 
Xor   A Xor B: Enten A eller B, men ikke begge, True (Dette kalles ’Eksklusiv OR’)
Not  Ikke (Inverterer en tilstand)